เงื่อนไขการใช้บริการสี่มุมเมืองออนไลน์ 

สำหรับผู้ซื้อ

สี่มุมเมืองออนไลน์ คือ แพลตฟอร์มที่เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าจากตลาดกลางค้าส่ง และ ผู้ขายที่เปิดแผงจริงในตลาดสี่มุมเมือง ผู้ซื้อจึงยินยอมและรับทราบถึงเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

1. เมื่อผู้ซื้อนำสินค้าเพิ่มในตะกร้าและไม่ได้กดชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง (นับจากสินค้าชิ้นแรกที่เลือกลงตะกร้า) ระบบจะทำการล้างสินค้าที่อยู่ในตะกร้าออก เนื่องจากราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2. เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าผ่านระบบแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ทุกกรณี
3. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วจะต้องตรวจสอบและเซ็นต์รับสินค้าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่
          - สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
          - สินค้าเน่าเสียตั้งแต่ 10% ของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้นขึ้นไป
          - น้ำหนักของสินค้าที่สั่งไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระบบตั้งแต่ 5% ของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้นขึ้นไป
          - สินค้าผิดประเภทหรือผิดชนิดจากที่ได้สั่งผ่านระบบ
4. เมื่อผู้ซื้อเซ็นต์รับสินค้าแล้ว ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากับผู้จัดส่งได้ในทุกกรณี
5. กรณีที่ผู้จัดส่งสินค้าไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อหรือไม่มีผู้รับสินค้า ผู้จัดส่งจะนำสินค้าดังกล่าวกลับมาพักที่ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรอผู้ซื้อเข้ามารับสินค้าด้วยตนเอง หรือหากต้องการให้จัดส่งอีกครั้งจะต้องชำระค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 500 บาท โดยสินค้าที่นำกลับมาจะไม่สามารถเคลมได้ในทุกกรณี

ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ขายโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทีมสี่มุมเมืองออนไลน์ทราบ ทางระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ


ประกาศใช้วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป